Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát ,a cookie-kal  teszi kellemesebbé a böngészési élményt.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

                                                                                                                            ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A www.allatihami.hu honlap (a továbbiakban: honlap) megtekintésével a Felhasználó és a honlap üzemeltetője  allatihami.hu Kft székhely: Budapest 1048 Székpatak u.21 9/34  (a továbbiakban: Adatkezelő) távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Felhasználók az allatihami.hu honlapot általában ingyenesen (kivétel az online termékek, tanfolyamok, webináriumok esetén) és anélkül látogathatják, hogy önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk.

A Felhasználók a honlapon történő regisztráció során, illetve a honlap vonatkozó felületein (különösen, de nem kizárólagosan az árú készlet, programok  - és tájékoztató anyagok megvásárlásakor) keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat. Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

1.) MEGADOTT ADATOK KÖRE

A weboldalon történő vásárláshoz – igény szerint – személyes adatok megadása szükséges. A megrendeléskor az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,telefonszám, számlázási cím (név, adószám, irányítószám, település, utca, házszám).

2.) ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, CÉLJA

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
1. a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása
2. megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása,
3. kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben
4. az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása,
5. hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb, esetlegesen fizetős tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Amennyiben a Felhasználó a honlapon megadta az email címét ingyenes anyagok elolvasásához, vagy terméket / szolgáltatást vásárolt, úgy automatikusan létrejött neki egy felhasználó a holnap rendszerében. Ezen felhasználó segítségével naplózásra kerülnek a Felhasználó által látogatott oldalak. Ennek a célja egyrészt a Felhasználói szokások megismerése, statisztikák készítése, másrészt az egyedi és személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

3.) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való regisztrációkor adnak meg.

Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az eseti információkérésre adott válasz elküldésével az adatkezelést az Ön adatainak törlésével megszüntetem.  Önkéntes telefonos megkeresése alkalmával a kijelezett telefonszámát nem mentem el. Megőrzöm azonban a kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím,

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett az Infotv. szerinti Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik személyek részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók semmilyen adatát sem kiadni, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.

A megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki (pl. Google űrlapok, hosting szolgáltatói adatbázis, stb.), aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

5.) FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik, amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles szintén írásban tájékoztatást adni – ti. hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra -, annak érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mail útján) tud megtenni.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján a pluto@allatihami.hu e-mail címre elküldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti adatai törlését – részben vagy egészben – szintén írásban, e-mail útján a pluto@allatihami.hu  e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről – és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., másrészt bírósági úton érvényesíthet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

6.) ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat. Adatkezelő az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé a megismert adatokat.

Adatokat  harmadik fél részére nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé. Weboldala a xxxx segítségével jött létre, amely ,/ aki alkalmazott cookie-kat , azokat azonban nem én használom, azokra befolyásom nincs, ezért felelősség értük nem terhel.  értelemszerűen, ha van ilyen,

Adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, valamint egyéb jogait az e-mail vagy postai címemre küldött nyilatkozattal érvényesítheti.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.     

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Amennyiben Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ebben az esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Jogi Nyilatkozattal együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog,/2013.évi V.tv. /és  különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest ,2018.05.21.                     név: Csiki Csaba

Jogi nyilatkozat

A weboldalon történt önkéntes kapcsolatfelvétel –üzenetküldés –esetén az Ön által megadott

személyes adatai elküldésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megadott adatait megismerhessem és a 2011.évi CXII. tv, /Info tv. /5§/1/.bek a)pontja alapján kezeljem. Az adatokat kezelő                   Csiki Csaba

                                                  email cím : csikicsaba22@gmail.com

  Az adatkezelés célja:az Ön beazonosítása mellett a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a feltett kérdések megválaszolása céljából.

Az eseti információkérésre adott válasz elküldésével az adatkezelést az Ön adatainak törlésével megszüntetem. Önkéntes telefonos megkeresés alkalmával a kijelzett telefonszámot nem mentem el.   Megőrzöm azonban a kapcsolattartáshoz szükséges adatait / név, email cím: telefonszám/ abban az esetben, ha Ön kifejezett formában, írásban igényli, mindaddig ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza, azaz az adatai törlését írásban nem kéri, vagy számomra nyilvánvalóvá nem válik azok megőrzésének okafogyottsága.